Våre tjenester

Hvorfor velge Unic Revisjon?

Vårt mål ved revisjonsarbeidet er å hjelpe deg å kvalitetssikre regnskapet, gi nyttige råd for å effektivisere rutiner og redusere kostnader. Som din revisor vi ønsker at vår revisjon skal ha en verdi utover revisjonsberetningen slik at det kan bli en god og langsiktig investering.

Revisjon

Revisjon er en uavhengig undersøkelse utført av en kvalifisert, uavhengig part.

 

For enhver virksomhet er det sentralt å ha tillit til samarbeidspartnere, kunder, leverandører, finansinstitusjoner, det offentlige og andre som er viktige for deg og din bedrift. Revisjon handler om å sørge for at tallene som fremkommer av regnskapet er pålitelige, og sikrer deg et uavhengig kvalitetsstempel for din virksomhet. Revisjonen skal gi trygghet for styret, aksjonærene og andre interessenter.

 

Revisjonstjenester vi tilbyr:

 • Ordinær revisjon
 • Utarbeidelse av årsregnskap og likningspapirer
 • Forenklet revisorkontroll
 • Revisjon av deler av årsregnskapet
 • Bekreftelser i forbindelse med kapitalendringer, fisjon/fusjon, transaksjoner med nærstående mv
 • Attestasjoner som krever revisorbekreftelse
 • Revisjon av SkatteFUNN-prosjekter

Andre tjenester

Vi utfører andre tjenester innenfor områder som har tilknytning til vår kjernevirksomhet. Tjenestene utføres etter samme kvalitetskriterier som revisjonen. Vi samarbeider jurister i tilknytning til skatte- og avgiftsspørsmål og benytter nødvendige spesialister ved behov.


Her er noen eksempler på andre tjenester vi tilbyr:

 • Omstrukturering
 • Generasjonsskifte
 • Verdivurdering
 • Due Diligence
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
 • Management for hire
 • Regnskapsteknisk bistand